Vítáme Vás na stránkách naší ordinace

Výběrové řízení - 2. KOLO - na rezidenční místo VPL

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

 PALEA, a.s., Ulrichovo náměstí 737, 500 02 Hradec Králové vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na 1 rezidenční místo lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Přihlášky podávejte: od 15.9. 2021 do 31. 10. 2021

Termín výběrového řízení: Výběrové řízení proběhne na začátku měsíce listopadu 2021. Přihlášení budou o přesném termínu informováni v pozvánce k výběrovému řízení. 

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:

Absolvent/ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné praktické lékařství nebo lékař/ka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání. 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení na webových stránkách MZ ČR)
 • osobní dotazník (ke stažení na webových stránkách  MZ ČR)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců PALEA, a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců PALEA, a.s.
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • přehled odborné praxe (je součástí Osobního dotazníku). 

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení a správné vyplnění všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • odborné znalosti a dovednosti, jazykové znalosti
 • osobnostní předpoklady 

Způsob hodnocení uchazečů:

PALEA, a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v PALEA, a.s., se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.

Případné dotazy zasílejte na mail: prevence@palea.cz

 Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte na adresu: PALEA, a.s., Ulrichovo náměstí 737, 500 02 Hradec Králové, nejpozději do 31. 10. 2021.