Vítáme Vás na stránkách naší ordinace

Výběrové řízení na rezidenční místo 2021

Výběrové řízení na rezidenční místo

PALEA, a. s., Ulrichovo náměstí 737, 500 02 Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na 1 rezidenční místo lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Přihlášky podávejte: od 7. 7. 2021 do 31. 8. 2021

Termín výběrového řízení: Výběrové řízení proběhne na počátku měsíce září 2021. Přihlášení budou o přesném termínu informováni v pozvánce k výběrovému řízení. 

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:

Absolvent/tka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/řka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání. 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení na webových stránkách MZ ČR)
 • osobní dotazník (ke stažení na webových stránkách MZ ČR)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců PALEA, a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců PALEA, a.s.
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji zájemce získal
 • přehled odborné praxe (je součástí Osobního dotazníku). 

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení a správné vyplnění všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • odborné znalosti a dovednosti, jazykové znalosti
 • osobnostní předpoklady 
 • individuální motivační prezentace

Způsob hodnocení uchazečů:

PALEA, a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v PALEA, a.s., se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.

Případné informace a odpovědi na dotazy budou podány mailem: prevence@palea.cz

 

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte na adresu: PALEA, a.s., Ulrichovo náměstí 737, 500 02 Hradec Králové, nejpozději do 31. 8. 2021.